Garantier i aktieöverlåtelseavtal

Alla kategorier › M&A - Företagsöverlåtelser ›

Garantier i aktieöverlåtelseavtal

Säljarna vid en företagsöverlåtelse ombeds normalt att lämna omfattande garantier i aktieöverlåtelseavtal avseende ägandet i målbolaget och dess verksamhet. Det främsta syftet med säljarens garantikatalog är att begränsa dennes ansvar. Säljaren har normalt inte något ansvar för omständigheter som inte omfattas av garantier som lämnas i aktieöverlåtelseavtalet. Köparen har således normalt inte rätt att förlita sig på annat felansvar som kan åligga säljaren enligt tex, köplagen. Skulle brister föreligga i avtalade garantier så regleras säljarens ansvar för dessa normalt ingående i överlåtelseavtalet.

Garantierna medför även i delar ett utökat ansvar för säljaren i det att parterna överenskommer om att målbolaget ska vara i ett visst skick.

Omfattningen av och skyddsintressen i en typisk garantikatalog presenteras nedan.

Aktierna

Aktierna är huvudföremålet för aktieöverlåtelseavtalet. Övriga garantier reglerar verksamheten i målbolaget, och således bara vilket värde som aktierna ska anses ha. Det viktigaste för köparen är att säljaren äger aktierna och detta inte har pantsatts eller annars belastas av någon form av rådighetsinskränkningar. Om köparen förvärva en del av aktierna i ett bolag som har en hembudsklausul i bolagsordningen riskerar ju köparen att en annan aktieägare löser in aktierna efter genomfört förvärv.

Överensstämmelse med lag

Köparen vill oftast att säljaren garanterar att målbolaget och säljaren i förhållande till målbolaget, i alla avseenden flöjt tillämplig lag. En säljare kan uppleva att dessa krav sträcker sig för långt eftersom det i de flesta verksamheten regelbundet sker mindre lagöverträdelser. Parterna brukar därför kunna enas om skrivningar där garantin begränsas av någon form av väsentlighetskriterium.

Årsbokslut och utdelning

De finansiella garantierna är troligen det viktigaste. I praktiken är det inom detta område som riskerna för fel och brister är störst och köparen måste ha tillförlitliga finansiella beräkningar för att kunna värdera målbolaget på ett riktigt sätt.

Säljaren måste därför kunna garantera att bolagets årsredovisningar och andra finansiella rapporter på vilka förvärvet grundat sig avspeglar de faktiska förhållandena, ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat och är upprättade i överensstämmelse med regler som följer av lag och god redovisningssed.

Registreringsbevis och bolagsordning

De garantier som rör bolagets bolagsformalia är normalt enkla och har bara som ändamål att säkerställa att de dokument som köparen har presenterats med verkligen är de riktiga.

Kundfordringar

Ett inte ovanligt och offensivt krav från köpare är att säljaren ska garantera att uppbokade kundfordringar verkligen betalas. I en normalsituation bör inte säljaren acceptera detta av flera skäl. Dels strider det mot den grundläggande principen att garantierna avser förhållanden före tillträdet. En eventuell framtida betalningsovilja hos en kund kan säljaren inte garantera om fordran uppstått genom sedvanlig affärsverksamhet. Dels är det köparen som har kontrollen över indringsningmöjligheterna.

Fast egendom och lokalhyresavtal

Om fast egendom inte ingår i överlåtelsen blir garantierna avseende målbolagets lokaler rätt enkla. Köparen vill normalt bara säkerställa att de hyresavtal som redovisas i datarumsmaterialet också är de som gäller.

Om målbolaget äger fast egendom blir garantierna av en annan omfattning. Vid överlåtelse av fast egendom finns det en rad risker som behöver täckas av garantier även om den fasta egendom bara ingår som en mindre del av den överlåtna verksamheten.   

Personalen

Garantier avseende personalen medför sällan meningsskiljaktigheter mellan parterna. Den sedvanliga garantikatalogen består av en lista med samtliga anställda, deras löner och bonus samt övriga förmåner. Säljare garanterar riktigheten av denna katalog och vissa andra frågor, t.ex. att inge tvister med anställda föreligger och att ingen anställd har rätt till återanställning eller har sagt upp sig osv.

Tillstånd

Få bolag bedriver tillståndspliktiga verksamhet. När så är fallet är tillstånden å andra sidan av väldigt stor vikt. Oavsett om en tillståndsplikt har verifierats eller inte så brukar man ofta återfinna en enkel garanti avseende detta i aktieöverlåtelseavtalet. Vid fastslagen tillståndsplikt bör givetvis en sådan garanti kompletteras med specifika garantier som tar sikte på de aktuella tillstånden.

Försäkringar

Garantier avseende försäkringar är ofta enkla i svenska aktieöverlåtelseavtal. KÖparen brukar endast vilka säkerställa att det försäkringsskydd som presenterats i datarumsmaterialet fortsätter att gälla under en period efter tillträdet såvida inte köparen vidtar några åtgärder som förhindrar detta.

Avtal

I alla bolags verksamheten ingår givetvis en mängs olika avtal och dessa varier från i stort sett helt betydelselösa för den tilltänkta affären till att vara helt avgörande. Eftersom avtal kan reglera så vitt skilda saker och olika verksamheter kan ha mycket olika förutsättningar går det inte att säga vilka avtal som är viktiga att säljaren garanteras. Två olika typer av avtal brukar dock vara av intresse för köparen av ett bolag:

  1. Avtal som garanterar vissa framtida intäkter, t.ex. att en kund har åtagit sig att köpa vissa minimikvantiteter från målbolaget under de kommande tre åren eller att royaltyintäkter kommer att komma in från en återförsäljares försäljningar under en viss tid; och
  2. Avtal som säkerställer vissa tillgångar för bolag. Det kan röra sig om immateriella rättigheter som är avgörande för målbolagets verksamhet eller t.ex. ett samarbetsavtal med en viktig partner som är av intresse för en köpare av målbolaget.

Konkurrensbegränsande utfästelse

Att ha ingått avtal som strider mot konkurrenslagstiftning (te.x konkurrenslagen) kan medföra stora kostnader i form av offentliga böter och negativ publicitet. De kan även ha medfört att målbolagets verksamhet tillförts “konstgjord andning” och därför uppvisar resultat som inte hade varit möjliga på en marknad där konkurrensen fungerar i enlighet med lag. Köparen vill därför säkerställa att sådana överenskommelser inte förekommer.  

Produktsäkerhet och reklamation

Om målbolaget är ett produktionsproducerande bolag är det av vikt för köparen att inte drabbas av oväntade kostnader för garantikrav på grund av felaktiga produkter eller skadeståndskrav på grund av säkerhetsbrister. En säljare är normalt ovillig att lämna denna typ av garantier eftersom de kan anses utgöra den del av risken med att bedriva den aktuella verksamheten vidare. Vad en säljare dock alltid bör kunna åläggas att garantera är att denne inte är medveten om några risker eller krav relaterade till produktsäkerheten eller att bolaget inte drabbats av osedvanligt höga garantikrav.

Tvister

Tvister är ofta en risk som jurister känner sig bekväma med att hantera och riskerar därför att få lite väl mycket uppmärksamhet vid en due diligence. Tvister kan visserligen innebära stora risker och ska absolut behandlas noga i både due diligence-undersökningen och överlåtelseavtalet, men de är ofta lätta att identifiera och risken lätt att värdera ur ett transaktionsperspektiv. Hur svårt skadevärderingen är är i själva tvisten, så är den ofta rätt enkel vid behandlingen i aktieöverlåtelseavtalet.  

Skatter

En av de stora riskerna med att köpa bolag som man inte drivit är att skatter och avgifter inte rapporteras/betalats i enlighet med lag. Eftersom felaktigt inbetalda skatter kan medföra stora kostnader och även lätt medför dålig publicitet kräver köpare normalt omfattande garantier kring skattebetalningar och rapporteringsskyldighet. Det är svårt för en säljare att motsätta sig att lämna garantier som fullt ut täcker felaktig hantering av skyldigheter i förhållande till skatter och avgifter för tiden före tillträdet.

Närståendetransaktioner

Det är ofta fördelaktigt för boalg att göra transaktioner med närstående och dessa behöver inte vara olagliga för att utgöra en risk för köparen. Köparen vill inte att det ska finnas några band mellan målboalget och säljaren efter tillträder såvida inte köparen medveten har låtit dessa kvarstå.

Miljö

Tillsammans med produktskador och export av högteknologi till s.k skurknationer blir utländska köpare mest skrämda av miljörelaterade problem. I många transaktioner är miljöproblem inte en reell risk av den enkla anledningen att man:

  1. inte riskerar att förorena några fastigheter;
  2. inte tillverkar några riskfyllda produkter; och
  3. inte har en riskfylld arbetsmiljö.

Om en miljöskada i form av en förorenad fastighet föreligger, riskerar problemen att vara för stora för att kunna lösas genom en avtalsreglering. Vid misstanke om mijlskadkor är der således säkrast att genomföra noggranna undersökningar före förvärvet. Av denna anledning är miljögarantier i aktieöverlåtelseavtal ofta enkla i sin utformning.  

Immateriella rättigheter

Ett bolags immateriella tillgångar kan vara av stor vikt för verksamheten. Vissa bolag är inte så beroende av immateriella tillgångar, t.ex. advokat, medan andra verksamheter är helt beroende av dessa, t.ex. mjukvaruutvecklare. Beroende på vilka typer av immateriella rättigheter som ett bolag innehar så vill köparen säkerställa att det inte finns några oklarheter kring alla eller vissa av följande huvudfrågor:

  1. Att målbolaget innehar äganderätt eller tillfredsställande nyttjanderätt till alla immateriella rättigheter som bolaget behöver för att driva verksamheten;
  2. Att ingen tredje man för intrång i sådan av bolaget innehavd rättighet; samt
  3. att bolaget inte för intrång  i sådan av bolaget innehavd rättighet.

Garantier i aktieöverlåtelseavtal